Boravišne i radne vize – Privileg – Recht für alle

Boravišne i radne vize

Problemi sa boravišnom ili radnom vizom?

Živiš u Austriji i nemaš jasan odgovor na brojna komplikovana pitanja vezana za boravišno pravo i deficitarna zanimanja?

Udruženje Privileg Ti u saradnji sa stručnjacima sa višegodišnjim iskustvom iz najistaknutijih advokatskih kancelarija može osigurati vrhunsku pravnu pomoć. Uz naš tim, komplikovan, često skup i dugotrajan proces postaje lak, siguran i bezbolan.

Cilj našeg udruženja je zaštita Vaših interesa. Advokati koji rade zajedno sa Udruženjem „Privileg“ će Tebe rado posavetovati besplatno.

Austrijska viza – zahtev za boravišnu dozvolu

Gde se podnosi zahtev za dodeljivanje prve vize i šta se onda dešava?

Zahtevi za dodeljivanje prve vize podnose se u Ambasadi Republike Austrije u zemlji stanovanja ili kod nadležnog organa na teritoriji Republike Austrije.

Ambasada proverava:

• da li su ispunjeni formalni kriterijumi, a onda dokumente šalje nadležnoj službi u Austriji
• ako nedostaje neki dokument ili dokaz o znanju nemačkog na nivou A1, Ambasada od kandidata traži da dopuni dokumentaciju. Ukoliko kandidat to ne uradi, postupak se obustavlja
• rešenje o dodeljenoj vizi dostavlja se preko ambasade, a kandidat onda putuje u Austriju da bi lično preuzeo vizu
• ako to ne učini u roku od 6 meseci nakon rešenja, stečena boravišna dozvola prestaje da važi

Postani član Privileg-a i ostvari svoja prava

Ko sme da podnese zahtev za prvu vizu u Austriji?

  • Članovi porodice austrijskih državljana iz Srbije, BiH pod uslovom da im još nije isteklo dozvoljeno vreme turističkog boravka (tri meseca tokom pola godine).
  • Roditelji za dete rođeno u Austriji, ako sami imaju važeću boravišnu vizu i to u roku od najviše 6 meseci.
  • Posebno visoko kvalifikovani državljani Srbije i BiH smeju u Austriji da podnesu zahtev za tzv. RWR-kartu, ali samo tokom dozvoljenog vremena zadržavanja u Austriji (bez vize ili npr. s vizom D za traženje posla koju su dobili u Ambasadi Austrije u zemlji porekla)

Da li onda u Austriji sme da se sačeka dobijanje vize?

NE! U slučaju da postupak traje duže od dozvoljenog roka boravka, kandidat mora se vratiti u svoju zemlju i da tamo sačeka rešenje. Ko to prekrši, ne dobija vizu i moraće da plati kaznu i da napusti Austriju.

NAPOMENA: Ako su državljani tzv. trećih država (Srbija, BiH) članovi porodice državljana EU (npr. Mađarske) zahtev za izdavanje dokumentacije mogu da podnesu samo u Austriji.

Neophodni dokumenti i troškovi

 • Pasoš čiji je rok važenja najmanje godinu dana.
 • Lični dokumenti, dokazi o ispunjavanju preduslova za dodeljivanje, potvrda o nekažnjavanju itd.
 • Dokumenti iz inostranstva moraju biti prevedeni na nemački jezik i overeni kod sudskog tumača za nemački jezik.
 • Upravna taksa od 120-180 evra i to već prilikom podnošenja zahteva

Austrijska viza – Opšti preduslovi za dodeljivanje vize

1) Ne smeš da ugrožavas javni red i bezbednost

Svako ko je ilegalno boravio ili boravi u Austriji ne ispunjava ovaj uslov .

2) Moraš da imas obezbeđen stan ili mesto prebivališta na teritoriji Austrije

 

U obzir dolaze između ostalog ugovor o najmu stana, o podstanarskom odnosu, sporazum o stanovanju (tzv. „Wohnrechtsvereinbarung“) ili potvrda o vlasništvu stana na teritoriji Republike Austrije. Ukoliko predaješ zahtev na osnovu braka dovoljno je da supružnik ima ugvor o najmu ili da je stan u vlasništvu. Osim toga stan mora da ima u zavisnosti od broja prijavljenih osoba dovoljnu kvadraturu (najmanje 13m² po osobi) kao i da je stan adekvatan za više osoba. Preduslov nije ispunjen ako postoji samo dogovor koji u svako doba može da se opozove.

3) Moraš da posedujes zdravstveno osiguranje

Osiguranje mora da pokriva sve rizike. Priznaje se ili lično osiguranje, saosiguranje preko člana porodice  ili privatno osiguranje. Ko se osigura samostalno, po pravilu mora da čeka šest meseci kako bi mogao da počne da koristi usluge zdravstvenog osiguranja. U slučaju saosiguranja dovoljna je potvrda zavoda. Ako je zakonsko osiguranje moguće tek posle dodeljivanja vize, onda kao dokaz može da posluži i privatno turističko osiguranje koje pokriva sve rizike kao i obavezno. Svako osiguranje mora da važi bar koliko i viza.

4) Moraš da imas osigurana novčana sredstva za život

Viza sme da se dodeli samo ako postoje sigurni i stalni lični ili porodični prihodi. Troškovi boravka novog stranca ne smeju pasti na teret državi. Potreban prihod se umanjuje za redovne novčane obaveze. Suma svih odbitaka može jednokratno da se smanji dodeljivanjem tzv. „slobodnog iznosa“.

Rashodi koji umanjuju redovni i sigurni prihod (npr. platu) su: stanarina, kreditne rate, plaćanje alimentacije za osobe koje ne žive u domaćinstvu (npr. Bivšeg supružnika, decu) i plenidba plate (zbog neplaćenih dugova). Supružnik podnosioca zahteva ne sme da prima socijalnu pomoć! Može se uračunati i ušteđevina, ako se od nje može finansirati boravak podnosioca zahteva tokom perioda vazenja vize. Predugovori o budućem zaposlenju mogu da predstavljaju izvor prihoda u smislu dokaza.

Za prvu vizu se ne uračunavaju nikakve socijalne primanja novčane prirode, na koje bi stekao pravo tek samim dodeljivanjem dozvole, kao na primer dečiji dodatak.

 

Minimalni iznosi za 2020: Pojedinac koji se doseljava sam u Austriju 966,65 evra; bračni par bez dece (posle odbitaka) 1.524,99 evra mesečno, a oni sa decom za svako detete dodatno po 149,15 evra.  Slobodna suma odnosno iznos za koji  nadležni organ „gleda kroz prste“ za ovu godinu iznosi 299,95 evra.

Garancija

Da bi se dobile neke vize, osoba koja živi u Austriji mora da potpiše izjavu o garanciji za preuzimanje troškova (napr. za naseljavanje članova porodice austrijskih državljana).

 • Garanciju mogu da potpišu i treća lica. To je, međutim, moguće samo u slučajevima gde to zakon izričito predviđa ( za dodeljivanje boravišne dozvole za studente, učenike ili dozvole za naseljavanje  umetnike).
 • Garancija mora da se potpiše pred austrijskim notarom ili sudom i važi najmanje 5 godina bez mogućnosti prevremenog povlačenja! Osoba koja garantuje mora dokazati da je u mogućnosti da preuzme troškove. Potpisivanjem izjave ona pristaje da nadoknadi sve troškove koji bi mogli da nastanu u slučaju da njen „štićenik“ mora da se protera iz zemlje ili ako bi primao socijalnu pomoć. Davanje ovakve izjave je, dakle, veliki rizik i zato treba dobro razmisliti pre potpisivanja!

5) Neophodna je diploma nemačkog na nivou A1 i da ispuni integracioni sporazum

Osobe koje su potpisale integracioni sporazum moraju da u roku od 2 godine polože integracioni ispit kojim dokazuju znanje nemačkog na nivou A2 i poznavanje društvenih vrednosti i poretka Austrije. Stranci koji dobiju boravišnu dozvolu (kao studenti) ne podležu ovoj obavezi.

6) Moraš da dobiješ mesto u godišnjoj kvoti

Kvota stranaca iz trećih država koji smeju da se pridruže članovima porodice se utvrđuje na godišnjem nivou. Članovi porodica austrijskih državljana iz ovih država ne spadaju u kvotu, kao ni osobe s boravišnim dozvolama i one sa Rot-Weiß-Rot Karte ili  boravišnim dozvolama za naučnike i umetnike. Kvota se određuje godišnje za svaku pokrajinu. Zahtevi novih stranaca se u slučaju ispunjavanja preduslova odobravaju po redosledu prispeća, dok se kvota ne popuni, a onda se preostali odbijaju.

Izuzetak predstavlja većina zahteva za spajanje porodica, koji se ne odbijaju, već se ostavljaju za sledeću, ukoliko ne uđu u ovogodišnju kvotu. Čekanje ipak ima zakonski kraj i to 3 godine posle podnošenja zahteva, kada mu se mora udovoljiti bez obzira na postojanje mesta u kvoti.

Kako izgleda postupak dodeljivanja i koliko traje?

• Zahtev mora i da se podnese i  viza da se preuzme lično (ako je osoba starija od 14 godina).
• Svrha boravka mora biti jasna, što znači da ne sme da se podnese istovremeno više zahteva tokom tekućeg postupka. Ukoliko se za vreme postupka ispostavi da je potrebna druga vrsta boravišnog dokumenta, nadležni organ o tome mora da obavesti podnosioca zahteva i da mu pruži priliku da zahtev izmeni.• Nadležni organ uzima sve podatke značajne za identifikaciju podnosioca zahteva (sliku, potpis, opis spoljnog izgleda, otiske prstiju) i mora da dobije adresu za dostavu rešenja. Zato svaka promena adrese tokom postupka mora odmah da se prijavi.
•Nadležni Organ ima šest meseci vremena da donese rešenje ili da nakon isteka ovog roka podnosiocu zahteva da obrazloženje iz kog razloga postupak traje duže.

Otklanjanje formalnih nedostataka tokom trajanja postupka

Ako podnosilac zahteva ne uspe da pribavi sva dokumenta ili da se lično pojavi pred nadležnim organom, zahtev se odbacuje zbog formalnih nedostataka. Dobro obrazložena molba sa dokazima za naknadnu dostavu može da se podnese samo dok nadležni organ ne donese rešenje.

U takvim slučajevima je neophodno dobro savetovanje. Mi Tebe savetujemo besplatno.

Da li onda u Austriji sme da se sačeka dobijanje vize?

NE!

U slučaju da postupak traje duže od dozvoljenog roka boravka, kandidat mora da se vrati u svoju zemlju i da tamo sačeka rešenje. U protivnom se zahtev odbija i moraš da platiš kaznu i da napustiš Austriju.

NAPOMENA: Ako su državljani tzv. trećih država (Srbija, BiH) članovi porodice državljana EU (npr. Mađarske) zahtev za izdavanje vize mogu da podnesu samo u Austriji i moraju da sečekaju rešenje u Austriji.

Austrijska viza – Ko danas još sme da se doseli u Austriju?

U Austriju danas zvanično smeju da dođu samo posebno dobro kvalifikovani kadrovi sa „crveno-belo-crvenom“ (RWR) kartom, članovi njihove porodice, koji takođe smeju da rade, kao i studenti koji ovde završe fakultet i pronađu zanimanje koje odgovara njihovoj kvalifikaciji.

Osobe koje žele trajno da žive i rade u Austriji:

• moraju da podnesu zahtev za izdavanje tzv. crveno-belo-crvene karte.
• Na osnovu bodovanja se utvrđuje da li ispunjavaju kriterijume.
• Ko je zainteresovan može da izračuna online kakve su mu šanse.
• Austrijski Zavod za zapošljavanje na osnovu dokumenata proverava da li je postignum minimalni broj bodova.
• Za RWR-kartu pored neophodnog broja bodova moraju da se ispune i opšti uslovi (osiguran prihod, zdravstveno osiguranje, stan) i da se poseduje ponuda za zapošljavanje od austrijskog poslodavca.

Zahtevi se podnose ili u austrijskoj ambasadi/konzulatu u inostranstvu ili u Austriji tokom dozvoljenog turističkog boravka. Ako se zahtev podnese u Austriji, a obrada traje duže nego dozvoljeni turistički boravak, kandidat mora da napusti zemlju i da dodeljivanje sačeka u svojoj zemlji.

Crveno-belo-crvena karta (RWR Karte)

Ova dozvola zgleda kao bankovna kartica i omogućava:
• boravak i rad u Austriji.
• Izdaje se na dve godine i daje pravo vlasniku da se zaposli samo kod jednog određenog poslodavca.
• U slučaju promene poslodavca tokom prve dve godine, mora se zatražiti nova kartica ovog tipa.

Zahteve za ovu dozvolu mogu da podnesu:

1. Posebno visoko kvalifikovani (Besonders Hochqualifizierte)
2. Stručnjaci u deficitarnim zanimanjima (Fachkräfte in Mangelberufen)
3. Ostala „ključna radna snaga“ (Sonstige Schlüsselkräfte)
4. Osobe koje su završile austrijski fakultet/višu školu (StudienabsolventInnen österreichischer Hochschulen)
5. Samostalna „ključna radna snaga“ (Selbständige Schlüsselkräfte)
6. Osnivači „Start-up“-preduzeća (Start-up GründerInnen)

Viza za traženje posla za posebno visoko kvalifikovane

Posebno visoko kvalifikovane su one koje sakupe između 70 i 100 poena. Ova viza je namenjena top-menadžerima i ostalim posebno kvalifikovanim licima koja još nisu pronašli poslodavca u Austriji.
Ti u ambasadi mozes da dobijes vizu za traženje posla na šest meseci.
Ako nađes posao, onda podnosis zahtev za izdavanje Rot-Weiß-Rot – Karte u zemlji. Ako za to vreme ne nađes posao, moras da napustis zemlju. Takvu vizu možes opet da zatražis tek 12 meseci posle isticanja prethodne.
Ako je posao nađen i zahtev za Rot-Weiß-Rot – Karte podnesen u Austriji, a dozvola Ti ne stigne do isticanja navedene vize, stranac mora da se vrati u svoju zemlju i da tamo sačeka.

Ovu vizu ne može da dobije niko ko ne spada u „posebno kvalifikovane osobe.“

Crveno-belo-crvena karta plus (RWR–Karte plus)

I ova karta izgleda kao bankovna kartica i omogućava:
• naseljavanje u Austriji,
• kao i neograničeni pristup radnom tržištu.
• Vlasnici ove kartice mogu da menjaju poslodavce i ne moraju zbog toga da traže novu dozvolu.
• Zahteve za ovu dozvolu mogu da podnesu članovi porodice (muž i žena ili istopolni registrovani partner, koji u trenutku podnošenja zahteva mora da budu stariji od 21 godine; nevenčana rođena, usvojena deca i pastorci stari do 18 godina).

Kontaktirajte nas

  Da, želeo bih da dobijem informacije o vestima od Udruženja Privilege e-poštom

  Slažem se da se moji lični podaci navedeni u obrascu mogu obrađivati u cilju pružanja odgovarajućih informacija o udruženju i informisanja o marketinškim i drugim uslugama i pogodnostima udruženja.